Staben

En kursusstab består typisk af 10-15 mennesker afhængig af, hvor mange deltagere I forventer og, hvilket kursus I afholder.

Det anbefales at staben har forskellige kompetencer og er fordelt ligeligt på køn så alle deltagere har større mulighed for at kunne relatere til én i staben.

Staben bør desuden bestå af en blanding af erfarne folk og helt nye personer, for at sikre løbende udvikling, bæredygtighed og nytænkning af kurserne.

Sammensætning af stab

Når staben sammensættes, er det vigtigt at overveje, hvad slags kursus der er tale om og, hvilke essentielle kompetencer der dermed er brug for. Det kan f.eks. være en god ide at have en eller flere personer med i staben der har kendskab til førstehjælp.

Det er desuden værd at overveje, om der skal afholdes nogle aktiviteter på kurset, der kræver særlig uddannelse, f.eks. klatreaktiviteter, vandaktiviteter eller lignende.

Herunder kan du læse om de typiske roller i staben.

Kursusleder

Kursuslederens første opgave er at skrive en ansøgning om at lave kursus.

Under ansøgningen tager kursuslederen stilling til, hvor kurset skal afholdes, hvor stort det skal være, hvordan budgettet skal sammensættes og lignende praktiske spørgsmål (læs mere i afsnittet “Det første kursus”).

Under kurset er kursuslederens vigtigste opgave at sikre staben trives og føler sig trygge i de situationer der opstår på kurset. Typisk er det kursuslederen, der afholder stabsmøder under kurset, hvor staben snakker om deltagere, instruktioner, aktiviteter og lignende.

Kursuslederen står altid med det overordnede ansvar på kurset, hvorfor kursuslederen typisk har kontakten til forældre og har al kontakt med deltagere og forældre inden kurset. Det er desuden kursuslederen der håndterer krisesituationer under kurset (læs mere i afsnittet “kriseberedskab”.

Efter kursets afslutning er det kursuslederens ansvar at afholde evaluering, udarbejde og aflevere regnskab og dermed sikre at budgettet er overholdt.

Deltagerstøtte

Det er vigtigt, at patruljen og deltagerne har en fra staben der følger dem tæt gennem hele kurset. Afhængig af hvilket kursus I laver kan denne rolle have forskellige udtryk:

Tutor

En tutor er en person fra staben, der har en støttende funktion for en hel patrulje. Det er tutorens opgave at støtte både det enkelte patruljemedlem, men især patruljen som helhed. Der, hvor tutoren primært fungerer, er til patruljeråd, hvor vedkommende hjælper patruljen gennem konflikter, succesoplevelser og sørger for at alle patruljemedlemmer bliver hørt af alle. Tutoren faciliterer at patruljen får snakket om de væsentligste emner og kommer igennem ”Dagens” emne. En tutor kan også fungere som personlig vejleder.

Udover at bruge talens kraft til at facilitere, kan tutoren bruge en række værktøjer. Det kan ofte være en hjælp til at starte en svær samtale, ramme en konflikts kerne hurtigere eller give patruljens samtaler nye perspektiver. Det kan fx. være et patruljekit eller andre værktøjer i Den Kompetencebaserede Udddannelse (KBU).

LUP

En LUP er en person i staben, som både fungerer som tutor og vejleder. Det er LUP’ens opgave at hjælpe patruljen eller et patruljemedlem med at sætte fokus, på det som fungerer eller ikke fungerer. Denne funktion findes ofte kun på ULK (Læs mere i afsnittet “Hvilke kurser findes der”), hvor LUP’ens rolle er inspireret af et forstørrelsesglas eller lup, hvis funktion netop er at stille skarpt på en bestemt ting. LUP’en skal således både facilitere at patruljen får snakket om de væsentligste emner igennem, men også at hvert patruljemedlem bliver støttet, vejledt og udfordret.

Udover at bruge talens kraft til at facilitere, kan LUP’en bruge en række værktøjer. Det kan ofte være en hjælp til at starte en svær samtale, ramme en konflikts kerne hurtigere eller give patruljens samtaler nye perspektiver. Det kan fx. være et patruljekit eller andre værktøjer i Den Kompetencebaserede Udddannelse (KBU). Da LUP’en også fungerer som vejleder kan vedkommende også blive klogere på dén rolle ved at læse afsnittet længere nede på siden og finde værktøjer til at tage vejledersamtaler. Disse er præsenteret længere nede.

Vejleder

Som personlig vejleder, skal du afholde en vejledersamtale med de 1-3 deltagere du har, mindst én gang i døgnet. Din rolle er at støtte hver deltager gennem kurset til at opnå deres personlige mål og del-mål. De 1-3 deltagere vil oftest være fra forskellige patruljer, så du ikke har to fra samme patrulje. Dette forhold mellem vejleder og deltager er mere intimt end, hvis du har en tutor/LUP-rolle.

Det er den personlige vejleders opgave at møde den enkelte deltager på hans/hendes eget niveau. Du skal vejlede og støtte deltageren til at udvikle sig ved at få deltageren til selv at reflektere over fx. egen læring eller udfordringer og selv finde løsninger.

Den tætte relation mellem vejleder og deltager gør at deltageren har én fast vejleder under kurset - i alle timer fra start til slut. Det er derfor vigtigt hurtigt at få skabt den gode relation, og her skal du som vejleder vise deltageren så meget af dig selv, som du selv finder trygt. På den måde vil deltageren også selv åbne sig mere op, og muligheden for vedkommendes udvikling vil være langt større. Inddrag derfor personlige erfaringer - sårbarhed, angst, panik, hvad der gør dig glad, etc. Det er selvfølgelig op til den enkelte vejleder at bestemme, hvor meget vedkommende har lyst til at dele.

Facilitator

En facilitator er et stabsmedlem, som ikke nødvendigvis har en relation til en bestemt patrulje eller deltager. Facilitatoren er en flydende funktion som ethvert stabsmedlem kan træde ind i når en situation eller et patruljeråd skal faciliteres. Det er derfor facilitatorens opgave at facilitere en patruljes snakke, og at alle bliver hørt. Denne rolle vil ofte findes på Diamant eller Diamant Extrem.

Som facilitator vil man ofte have en vejleder-rolle for en deltager i en bestemt patrulje, og her er det vigtigt at man som facilitator tilsidesætter den viden man har om sin deltager, så ens facilitering ikke bliver farvet.

Fordelen ved facilitator-rollen er at den er fleksibel. Men det er også en udfordring. For at facilitatoren kan fungere optimalt, må vedkommende opsøge informationer, fx om en bestemt patrulje, fra den facilitator, der gennemførte patruljeråd hos samme patrulje dagen før. Det kan være en stor fordel, hvis facilitatoren ved at der i en bestemt patrulje er nogle udfordringer, som skal løses. På den måde har facilitatoren mulighed for at forberede sig, så det bedste resultat opnås.

I den sammenhæng er det meget vigtigt at alle i staben ofte deler observationer/informationer om patruljer og deltagere, så alle kan træde i facilitatorrollen og vide, hvilke udfordringer der findes.

Udover at bruge talens kraft til at facilitere, kan facilitatoren bruge en række værktøjer. Det kan ofte være en hjælp til at starte en svær samtale, ramme en konflikts kerne hurtigere eller give patruljens samtaler nye perspektiver. Det kan fx. være et patruljekit eller andre værktøjer i Den Kompetencebaserede Udddannelse (KBU). Det kan også være gavnligt at bruge nogle af de værktøjer, den Personlige vejleder bruger. Disse er præsenteret herunder.

Instruktør

På nogle kurser kan man med fordel have en eller flere instruktører i staben. En instruktør har stadig deltageransvar/-kontakt, men fungerer primært som underviser og er ikke tilknyttet som tutor eller vejleder.

Ofte fungerer vejleder/tutor/LUP også som instruktører, når de instruerer aktiviteter eller øvelser.

Ved at have en eller flere instruktører med på kurset kan der frigives tid til at tutor/vejleder/LUP kan fokusere mere på deltageren/patruljen og dennes udvikling på kurset.

Sørg for at forventningsafstemme, internt i staben, hvad instruktørens rolle helt præcist, skal være på jeres kursus.

Køkken

Køkkenet består som regel af to personer. Det er køkkenets ansvar at stab og deltagere får nok at spise på hele kurset. Det kan også være køkkenet, der står for at lave mad på de planlægningsweekender I selv afholder. Køkkenet står desuden for at købe ind til kurset.

Det er en fordel at mindst en af de ansvarlige i køkkenet har et kørekort og adgang til en bil. De køkkenansvarlige kan i mindre omfang også stå for aktiviteter.

Det kan være en god idé at forventningsafstemme internt i staben, hvor meget det forventes at køkkenet deltager i andre ting på kurset og hvor meget køkkenet forventer hjælp fra staben til fx opvask eller lignende.

Materialeansvarlig

Afhængig af, hvilket kursus I afholder kan der være én eller to personer der er ansvarlige for at skaffe materialer til kurset.

Det er vigtigt, at den materialeansvarlige danner sig et overblik over, hvilke materialer der allerede er tilgængelige på det sted kurset skal afholdes, for at undgå at købe for meget nyt. Det er desuden vigtigt, at den materialeansvarlige kan tænke kreativt og vil hjælpe de aktivitetsansvarlige med at finde alternative materialer.

Det er en fordel at mindst en af de materialeansvarlige har et kørekort og adgang til en bil.

De materialeansvarlige kan i mindre omfang også stå for aktiviteter. Sørg for at forventningsafstemme internt i staben, hvor meget i forventer materialefolkene deltagerne i andre aktiviteter og hvor meget hjælp, det forventes at materialefolket skal have.

Føl

Føl er betegnelsen for en eller flere yngre deltagere i staben, der ikke udfylder essentielle roller, men er med som hjælpere for at lære.

Et føl har mulighed for at opleve hvordan det er at lave kursus, udvikle sine kompetencer og på den måde være bedre rustet til at udfylde mere essentielle roller næste gang der skal laves kursus.

Klassiske eksempler på opgaver for et føl er: hjælpe i køkkenet, hjælpe den materialeansvarlige, afholde simple instruktioner, følge en tutor og generelt hjælpe til med praktiske ting på kurset.

Et føl bør som minimum, tidligere have gennemført det kursus, hvorpå vedkommende nu er med i staben. Det er desuden en fordel at dem i har med som føl, selv er færdige med at tage på ungdomskurser, både så de har en forståelse for kursusverdenen og har lært en masse, men også så de ikke frarøves muligheden, for selv at tage på kursus.

Det anbefales at der altid er mindst et føl med i staben for at sikre løbende uddannelse af nye stabsfolk.