De grønne Centre

At holde kursus på et spejdercenter

Rundtomkring i Danmark ligger mange gode og veldrevne spejdercentre, som besøges hver sommer af spejdergrupper på sommerlejre.

Hen over året afholdes en lang række uddannelsesarrangementer både for unge og for voksne. Det kan være lokalt forankrede lederkurser til ugekurser som Roland eller Diamant. 

Der hvor de rette forudsætninger er til stede er det helt oplagt at centre og andre spejderenheder samarbejder om at afholde uddannelsestilbud både for at støtte hinanden men også for at benytte hinandens kompetencer til at skabe de bedst mulige uddannelsestilbud. 

Det er slet ikke alle centre der har de fornødne faciliteter til at kunne være base for et af de større kurser og her har vi ofte set at kursusstabene har søgt samarbejde med efterskoler eller centre der er tilknyttet en anden organisation end KFUM-spejderne. 

I styregruppen for uddannelse har vi også hørt om samarbejde og kommunikation mellem kursusledere og centre, som ikke har fungeret eller hvor en fælles forventningsafstemning ikke kunne mødes om et samarbejde. 

Det følgende har det sigte at forsøge at ridse de forventninger og forudsætninger op som bør være grundlag for et samarbejde så vi kan blive gode til at bruge hinanden. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Thorup Hede Spejdercenter og erfarne stabsfolk. 

Økonomi

Lokaleleje på centeret er mange penge i et kursusregnskab og derfor er prisen for en uges leje en vigtig faktor for valg af kursussted. Når distrikter lejer et center, er det ikke alle kommuner at lokalelejen kan refunderes og det har stor indflydelse på kursusregnskabet. Når staben planlægger kurset, ønsker de ofte at holde et spændende og indholdsrigt kursus og dermed bruge pengene på deltageraktiviteter frem for husleje. 

Det er ikke altid at stabsfolkene har kendskab til hvordan et center fungerer og hvilke udgifter der er forbundet med driften af et center. Især de store centre med gode faciliteter har også store udgifter forbundet med el, vand, forsikringer og vedligehold. Dertil kommer udgifter til brænde, rafter og materiel som kurset kan benytte under kurset. 

En god forhandling om prisen kan være en mulighed. Centeret har måske en særlig “spejderpris” for at imødekomme muligheden for kurser på centeret. 

Centrets hjemmeside er et oplagt sted for kursusledere at kigge, før de træffer et valg om kursets placering. Det er derfor vigtigt at centeret har information om pris og om særlige muligheder for kurser på deres hjemmeside. 

En ide til forhandling kan være at lade staben afholde en planlægningsweekend på centeret uden beregning. Det giver mulighed for at mødes og afstemme forventninger og for at staben kender stedet. 

Ofte vil kursusstaben gerne prioritere en højere lokaleleje hvis faciliteterne er særligt gode eller der kan laves aftaler der giver staben færre opgaver ifm planlægning og udførsel af kurset. 

Faciliteter/lokaler

Behovet for lokaler er meget forskelligt alt efter hvilket kursus der afholdes. Behovet for antallet af indendørs sovepladser er også forskelligt. 

Kurser hvor deltagerne opbygger en lejr og sover i telt er ofte mindre krævende lokale mæssigt end eks Roland 2 hvor alle deltagerne sover inde og der er behov for et instruktions lokale. 

På Roland 1 og på diamant sover deltagerne i telte, så her er der kun behov for sovepladser til staben, hvis ikke de også sover i telte. 

Et stort samlingsrum der beskytter mod dårligt vejr for hele kurset kan være en lade, et stort telt eller et mastesejl.

Patruljelokaler kan for Roland 1 evt være i patruljens lejr men for Roland 2 er det nødvendigt med faciliteter der gør at patruljerne har et sted hvor de er samlet for sig selv når der løses patruljeopgaver. Der kan være små værelser eller andre faciliteter på stedet.  

Køkkenet skal være veludrustet med gode muligheder for køl og frys. Der købes ofte mad ind til hele kurset en gang, og der skal være plads til at maden kan være på køl. 

At bespise så mange mennesker kræver gode hygiejnemæssige faciliteter. En opvaskemaskine og gode borde er et must. 

Gode toiletter og badefaciliteter prioriteres ofte højt og skal være i et passende antal i forhold til antal deltagere og stab. 

På centre som ligger langt ud på landet med dårlig mobilnet dækning er en god og stabil wifi forbindelse nødvendig. 

En god dialog mellem kursusstab og centerledelse er afgørende for at rammerne på centeret er de bedste for at afholde et kursus. 

Materialer

At afholde et kursus kan være meget materialetungt og det kan være en stor opgave for staben at skulle rundt til spejdergrupper og låne sig frem til eks telte, patruljekasser, reb osv. I andre tilfælde skal man ud og købe materialer for hvert kursus, hvilket ikke er en bæredygtig tanke for vores miljø og klima. Det er derfor en stor fordel hvis kurset har mulighed for at låne diverse materialer hvis de allerede eksisterer på centeret. 

Centrene har ofte gode materiale lagre som er godt organiserede og center folkene forsøger at passe godt på deres materialer. Det kan derfor også være til stor frustration hvis en kursusstab har adgang til materiale depotet og efterlader det i en dårligere tilstand end de modtog det. 

Et kursus kan have brug for alle de materialer man normalt bruger på en spejderlejr eller i det daglige spejderarbejde, når man bygger en lejr op og laver spejderaktiviteter. 

Ofte kan det være en fordel for kursusstaben også at have adgang til maskiner som eks traktor og vogn ifm lejretablering. Her kan der være forsikringsmæssige forhold som gør at det kun er centerets frivillige medlemmer som må benytte dette. 

En mulig løsning hvis centeret er ked af at lade en kursusstab få fri adgang til materialedepotet er at centerledelsen udpeger en af de centerfrivillig til at være materialeansvarlig og dermed være en del af staben. 

Kurser kan have behov for telte og patruljekasser, som ikke alle centre har til udlån. Uanset om man låner materiale fra centeret eller lokale spejdergrupper, så lav tydelig aftaler.

Der kan også være materialer som koster ekstra. Eks leje af patruljekasser eller forbrug af brænde. Aftal på forhånd hvad prisen er eller om det er med i lejeprisen for centeret. 

Uanset hvad der er til rådighed, er det vigtigt at lave tydelige aftaler om hvad der kan lånes og hvordan man forholder sig ved eks erstatning. 

Centeret kan med fordel udarbejde en materialeliste som deles med en kursusstab eller lægges på centerets hjemmeside. 

“Gratis” reklame

Det har uden tvivl store fordele for både center og kursusstabe at have et godt samarbejde om at lave kurser på et af de grønne centre. Når stabsmedlemmerne kender centeret godt får de et tilhørsforhold til stedet og det kan udløse flere fordele ved at benytte netop dette center. 

Det er ofte set at stabsmedlemmer senere er blevet centerfrivillige og dermed har udbygget deres kendskab til stedet yderligere. 

For kursusdeltagernes vedkommende har det meget at sige for deres fremtidige valg af center til både kurser og andre arrangementer at de har haft gode oplevelser på et center. Det vil i mange tilfælde få dem til at vende tilbage. 

Ungekurserne får ofte tilbudt “insta-take-over” på KFUM-spejdernes instagram konto eller centeret eller kurset har sin egen profil. Dette giver mulighed for at dele på hinandens profiler og dermed reklamerer for hinanden og dermed øge kendskabet til hinanden. 

4 gode råd til kursuslederen og centerledelsen

Til kursuslederen

Til centerledelsen

Og det bedste råd til begge parter: Samarbejde om at give spejderne den fedeste spejderoplevelse der kan stå mål med det vi gerne vil som spejdere så vi efterlader den her verden en lille smule bedre end da vi kom :-) 

Forventningsafstem inden, hjælp hinanden under og evaluer efter så I bliver endnu bedre næste gang.